« wstecz

E-administracja

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne,praktyczne aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121