« wstecz

Pedagogika specjalna surdopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej- surdopedagogiki, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących ( słabosłyszących). Absolwenci studiów pierwszego stopnia ( studiów licencjackich) po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno- wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia ( studia magisterskie) pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
 3. Podstawy społecne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami
 4. Psychologia niesłyszących
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 6. Metodyka nauczania niesłyszących
 7. Surdologopedia
 8. Psychopedagogika twórczości
 9. Trening twórczości
 10. Audiometria i audiologia
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
 12. Dydaktyka specjalna
 13. Metodyka wychowania w internacie
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym
 15. Podstawy języka migowego
 16. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121