« wstecz

Pedagogika specjalna oligofrenopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( dawniej: Oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno- rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemuosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna
 6. Dydaktyka specjalna
 7. Zasady i metody pracy opiekuńczo –wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 8. Edukacja włączająca
 9. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 10. Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 11. Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 12. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121