« wstecz

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy psychologii klinicznej
 2. Pedagogika opiekuńcza
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
 6. Podstawy terapii pedagogicznej
 7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 9. Diagnoza pedagogiczna
 10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
 11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
 13. Projektowanie i ewaluacja działań

  wychowawczo-profilaktycznych

 14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
 16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 17. Podstawy pracy z rodziną
 18. Praca z dzieckiem zdolnym
 19. Trening umiejętności wychowawczych
 20. Warsztat pracy z grupą
 21. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121