« wstecz

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trynie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Biologia starzenia się.

3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

1. Komunikacja społeczna

2. Aktywizacja społeczna osób starszych

3. Wsparcie psychologiczne osób starszych

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych

2. Techniki treningu pamięci

3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

1. Podstawy prawa

2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE

3. Instytucje wsparcia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

1. Dietetyka

2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja

1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo

2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne

3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

5. Podstawy farmakologii

6. Opieka paliatywna i terminalna.

7. Praktyka zawodowa – 60 godz.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121